tel./fax +48 22 845 81 05

Biogazownie i mikrobiogazownie

Polska Energetyka Odnawialna S.A. poza technologią rolniczą, dysponuje rozwiązaniami, które są pozbawione wad tradycyjnego systemu NaWaRo, a zostały zaprojektowane m.in. z myślą o zagospodarowaniu odpadów przemysłowych. PEO S.A. jest w posiadaniu eksperckich badań, wiedzy i doświadczeń pozwalających na zarekomendowanie maksymalnie efektywnej technologii biogazowej, intensyfikującej efekt ekonomiczny przekładający się na bardzo szybki zwrot z inwestycji (poniżej 48 miesięcy – jest to czas w którym nie uwzględniamy uzyskania dotacji w przypadku ich uzyskania może on ulec znacznemu skróceniu), czyniąc ją tym samym bardzo atrakcyjną ekonomicznie.

OFERTA

Dobór technologii

Identyfikacja technologii, umożliwiających uzyskanie zadowalających wskaźników opłacalności inwestycji (NPV, IRR).

 • Wybór optymalnej technologii z ofert dedykowanych i efektywnych rozwiązań technicznych. Sporządzenie analizy techniczno-ekonomicznej oraz studium wykonalności i zaproponowanie wariantu finansowania dla wybranej technologii.
 • Opracowanie systemu transportu i magazynowania substratów w aspekcie długoterminowym, z uwzględnieniem sezonowości ich dostaw (organizacja dostaw, przechowywania, wstępnego przygotowania).
 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla wybranej lokalizacji:
  • Opracowanie kosztorysów inwestorskich.
  • Wykonanie dokumentacji przetargowej.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Przygotowanie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę. Ustalenie czy dana działka inwestycyjna jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

 • Zapoznanie się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy.
 • Wystąpienie z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP dla wybranej lokalizacji.
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
 • Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przypadku braku MPZP:

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wybranej lokalizacji do Urzędu Gminy.

 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
 • Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Czynności związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ze sprzedażą energii:

 • Złożenie wniosku do właściwego operatora o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zawierającego :
  • Potwierdzenie tytułu prawnego do korzystania z obiektu.
  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny.
  • Informacje o rodzaju generatora i przewidywanej produkcji energii elektrycznej.
 • Pozyskanie warunków technicznych wraz z załączeniem projektu umowy o przyłączenie do sieci.
 • Podpisanie umowy na dostarczanie energii oraz na sprzedaż energii do sieci lokalnej.
 • Złożenie wniosku do URE o wydanie koncesji na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej.

Uzyskanie potrzebnych pozwoleń

Pozyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 • Opracowanie projektu budowlanego zgodnego z warunkami zabudowy lub założeniami MPZP i wymogami prawa budowlanego (ekspertyzy, uzgodnienia, opinie).
 • Uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych i bhp oraz rzeczoznawców. higieniczno-sanitarnych.
 • Przeprowadzenie uzgodnień ZUD (Starostwo Powiatowe).
 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Finansowanie inwestycji

 • Pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Realizacja inwestycji

Zgłoszenie do PINB terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

 • Realizacja prac budowlanych.
 • Zgłoszenie do PINB faktu zakończenia prac.
 • Etap odbiorów technicznych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • Opracowanie instrukcji eksploatacji biogazowni i urządzeń elektroenergetycznych.

Finalizacja projektu

 • Rozruch instalacji biogazowej.
 • Monitoring procesów zachodzących w biogazowni – online.
 • Przeszkolenie załogi.
 • Przekazanie biogazowni działającej z założoną mocą Inwestorowi.
Polska energia odnawialna